W polskim prawie istnieją jasne przepisy, określające obowiązki i prawa wynajmującego oraz najemcy. Warto je znać, decydując się na wynajem mieszkania. Dzięki temu wiemy, czego możemy oczekiwać od drugiej strony umowy oraz do czego sami jesteśmy zobowiązani.

Prawa i obowiązki wynajmującego

Podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest zapewnienie, aby lokal został oddany do użytku w stanie określonym w umowie. Odpowiada on również za to, aby wszelkie instalacje związane z budynkiem działały w sposób prawidłowy. Ma on za zadanie dbać o ich sprawność przez cały okres trwania umowy. Oznacza to tyle, że w przypadku awarii, to wynajmujący ma obowiązek naprawiać tego rodzaju instalacje. Jeżeli nie robi tego w terminach wyznaczonych przez najemcę, ten ostatni może zrobić to samodzielnie, obciążając kosztami wynajmującego.

Prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego

Prawem wynajmującego jest natomiast określenie kaucji pobieranej przy podpisaniu umowy. Stanowi ona zabezpieczenie na wypadek niepłacenia czynszu czy też wyrządzenia szkód w mieszkaniu. 

Prawa i obowiązki najemcy

Najemca przede wszystkim ma obowiązek opłacać ustalony czynsz w określonym w umowie terminie. Ponadto najemca zobowiązany jest wykorzystywać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie może również wprowadzać żadnych znaczących zmian w mieszkaniu bez zgody właściciela, nawet jeżeli zmiany te uznać można za ulepszenie lokalu. Konieczne jest zachowanie odpowiedniego stanu technicznego lokalu. Obowiązkiem najemcy jest oddanie mieszkania w  takim samym stanie technicznym, w jakim znajdowało się w momencie rozpoczęcia wynajmu. Oczywiście nie dotyczy to naturalnych zniszczeń eksploatacyjnych.

Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę nie przestrzegając okresu wypowiedzenia, jeżeli wynajmujący nie dotrzymuje swoich obowiązków. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której instalacje związane z budynkiem nie działają poprawnie, a wynajmujący odmawia naprawy. W takiej sytuacji najemca może również wnieść o obniżenie kwoty czynszu. Wszelkie spory dotyczące nieprzestrzegania obowiązków najemcy czy wynajmującego, których nie uda się rozwiązać, rozstrzygane są przed sądem.